หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สพฐ.2556

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สพฐ.2556

                                                   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
                                                   สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556

                                                                                               **********************************
                                    ด้วย กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้แก่ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) จึงยกเลิกหลังเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒ / ๑๒๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้
 ๑.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
     ๑.๑ การพิจารณาอนุมัติการจัดฝึกอบรม / การเข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะเรื่องที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
     ๑.๒ การกำหนอเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
     ๑.๓ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ยกเว้น
             ๑.๓.๑ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
ตามเดิม ดังนี้
                ๑.๓.๑.๑ ค่าเช่าที่พัก
                                                                                                                                                                         
๑ การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก พักเดี่ยว ไม่เกิน ๒,๐๐๐.-บาท พักคู่  ไม่เกิน ๑,๑๐๐.-บาท
๒ การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข พักเดี่ยว และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน ๑,๒๐๐.-บาท พักคู่ไม่เกิน ๖๐๐.-บาท
    ๑.๓.๑.๒ ค่าอาหาร
    * กรณีจัดการฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทุกระดับการฝึกอบรม เบิกค่าอาหารได้ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐.- บาท ต่อคน
    * กรณีจัดการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ทุกระดับการฝึกอบรมเบิกค่าอาหารได้ ดังนี้
      **จัดอาหาร ๑ มื้อ เบิกได้ไม่เกิน ๓๕๐.- บาท ต่อวัน
      **จัดอาหาร ๒ มื้อ เบิกได้ไม่เกิน ๕๕๐.- บาท ต่อวัน
      **จัดอาหาร ๓ มื้อ เบิกได้ไม่เกิน ๗๕๐.- บาท ต่อวัน
    ๑.๓.๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกระดับการฝึกอบรมเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ไม่เกินมื้อละ ๕๐.- บาท ต่อคน
    ๑.๓.๒ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราใบละ ๑๕๐.- บาท
    ๑.๓.๓ การจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ซึ่งโดยปกติจะให้บริการเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม เช่น การให้บริการห้องสำหรับการฝึกอบรม หรือ เครื่อง LCD หรือเครื่องโปรเจคเตอร์ เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอให้งดเบิกและหลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ฝึกอบรมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ / ผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วแต่กรณี
    ๑.๓.๔ การเบิกค่าพาหนะเดินทาง
    * ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยอนุโลม และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ) ตามเดิม ดังนี้
    * สำหรับกรณีมีการจัดฝึกอบรมมากกว่า ๑ วัน การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง – กลับระหว่าง สถานที่อยู่ ที่ พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรม ทุกวัน ให้เบิกค่าพาหนะประจำทาง
 ๒. ค่าใช่จ่ายในการจัดงาน
     การพิจารณาจัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงานหรือตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดงานนิทรรศการด้านการศึกษา / การจัดประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการศึกษา / การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ให้หน่วยงานผู้จักเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน ๕๐.- บาท ต่อคน
๓. ค่าอาหารสำหรับการจัดงาน มื้อละไม่เกิน ๘๐.- บาท ต่อคน
๔. ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๕. กรณีที่หน่วยงานจัดงานไม่จัดอาหาร ที่ หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้หน่วยงานที่จัดงานเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช้าที่พัก และค่าพาหนะ ให้กับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม  เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงานได้ โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น        ผู้เข้าร่วมที่เป็นนักเรียนและหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้จ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย และค่าพาหนะ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ โดยอนุโลม
๖. ค่าจ้างเหมาพาหนะสำหรับ รับ – ส่ง ครู และนักเรียนไปร่มงาน / ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน
๗. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่จัดงาน
๘. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
๙. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
๑๐. ค่าสาธารณูปโภค
๑๑. ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขาได้ตามอัตราที่ให้หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
๑๒. ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ
๑๓. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
๑๔. ค่ายาและเวชภัณฑ์
๑๕. ค่าสมนาคุณวิทยากร / พิธีกร /ผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการ ในการจัดงาน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยอนุโลม   
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือการแข่งขัน
๑๖.๑  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
   ๑๖.๑.๑ กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๖๐๐.- บาทต่อวัน  
   ๑๖.๑.๒ กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐.- บาท ต่อวัน
 ๑๖.๒ ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน ๑.๕๐๐.- บาท
 ๑๖.๓ เงินหรือรางวัลผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน
  ๑๗.   ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน
  ๑๘.   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน
                                                      *******************************************
                                ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป
   

 
   ส่งข่าวโดย : สพป.หนองหนองบัวลำภู เขต 1   เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 12463 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.2.254.176   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สพฐ.2556 [26 พฤศจิกายน 2555] [อ่าน 12463 ครั้ง]
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ได้จากที่ราชพัสดุ [26 พฤศจิกายน 2555] [อ่าน 15323 ครั้ง]
ระเบียบการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ [23 พฤศจิกายน 2555] [อ่าน 1480 ครั้ง]
เงินตกเบิกเลื่อนขั้น [23 พฤศจิกายน 2555] [อ่าน 1567 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


นายพรชัย โพคันโย รอง.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th